Home
Mary Ruefle

Mary Ruefle

IN THIS

Lotto Thiessen, 2015

1

only the lesser ones
will stay with you
in bed for say the next five years
if that’s what interests you
socks and underpants
the lack thereof and other things
as well as time waving through windows
shutters of light

1.

alleen de minderen
zullen bij je blijven
in bed voor, zeg, de komende 5 jaar
als dat is wat je interesseert
socken & ondergoed
het gebrek daaraan & andere dingen
als ook de tijd golvend door ramen
luiken van licht

2

there we saw everything
in a rainbow tomorrow
the spectrum started wrapping its colors
around forms
the first one was
a finger pointing just at that

2

daar zagen we alles
in een regenboog morgen
het spectrum begon zijn kleuren te omhullen
om vormen heen
de eerste was
een vinger wijzend slechts naar dat

Lotto Thiessen

Lotto Thiessen

3

here equates sausages
– the joke’s blades – cut in two directions
being shoved up my friend’s dad’s anus
looney tunes wall papered house
in the skull paved caves of hell
Bob Dylan’s crib
her, my friend in pigtails, skipping along
that time I danced with a dark-feathered Satan
and Portugal going down the drain
in a tv talk-show with the past

3.

hier staat gelijk aan worsten
– de messen van de grap – snijden in twee richtingen
terwijl in mijn vriends vaders anus geschoven
looney tunes behangpapier beplakt huis
in de schedel geplaveide grotten van hell
Bob Dylan s stekkie
zij, mijn vriendin met vlechten, hinkelend door
die keer dat ik danste met een donker-gevederde Satan
& Portugal dat naar de knoppen gaat
in een TV talk-show met het verleden

4

and there are always these cruises, decadent,
breaking on the waves like snickers
the plastic world lining my skin
from the inside
and from the outside
you in the past draw the lines
around me in which I fill my limits
with comfort

4.

en er zijn altijd deze cruises, decadent,
op de golven brekend als snickers
de plastic wereld mijn huid omtrekkend
van binnenuit
& van buiten
jij in het verleden trekt de lijnen
om me heen waarbinnen ik mijn grenzen vul
met troost

5

and I can only see what I remember
the image speaking
I spent the happiest years of my life in it
too bad though you took up
most of your time being invisible.
the back of the house a labyrinth
the dark in which one is not seen
I was lying on the day bed.
I wonder who was me 

5

& ik kan alleen zien wat ik me herinner
het beeld sprekend
daarin verbracht ik de gelukkigste jaren van mijn leven
jammer alleen jij gebruikte
het meeste van je tijd onzichtbaar zijnde.
de achterkant van het huis is een labyrinth
het donker waarin men niet gezien is
ik lag op het dag bed.
ik vraag me af wie mij was

6

and in this my professor is a cowboy bragging
that he won the “woobly prize of academics”
globally acclaimed
changes his pad on the toilet
and asks me when I will get a traceable
permanent phone
I will not buy the last fart of the market
my reply, him pointing out my problem
is a surface Marxism but no thought
piercing through with argument
and unmasking me as a soft humanist pillow
I leave the bathroom before him
sit in the shopping mall
next to the fountain
Sisley is selling new bodies.

6

& hierin is mijn professor een cowboy opscheppend
dat hij de ‘woobly prijs van wetenschappers’ won
wereldwijd in hoog aanzien
ververst zijn maxi pad op het toilet
& vraagt me wanneer ik een traceerbare
permanente telefoon aanschaf
ik ga niet de laatste ruft op de markt kopen
mijn antwoord, hij mijn probleem aanduidend
is een Marxisme van oppervlak maar geen gedachte
doorboord met argument
& mij ontmaskerend als een zacht humanistisch kussen
ik verlaat de badkamer voor hem
zit in het winkelcentrum
naast de fontein
Sisley verkoopt nieuwe lichamen.

7

then J is organizing a trip for 20 friends
it is a mess
S is wearing an extravagant purple velvet outfit
we are all on a kindergarten playground.

7

dan organiseert J. een trip voor 20 vrienden
het is een warboel
S draagt een extravagante paarse fluwele outfit
we zijn alle op een kinderspeelplek.

8

here bombed up people
selling the Motz
in fenced off luxury apartments
the diggers
hyper-dimensional
pass the skylights

8

hier gebombardeerde mensen
de Motz* verkopend
in beveiligde luxe apartementen
de gravers
hyper-dimensional
gaan voorbij aan de zolderramen

(*daklozenkrant)

9

and then there are many with amusement parks
and even more with horses
and there are some in which things look like reality
and have to be censored

9

& dan zijn er veel met pretparken
& meer zelfs met paarden
& enkele zijn er waarin dingen er als de realiteit uitzien
& gecensureerd moeten worden

10

in here I am cut in three and spun
around three rotating columns
past, present, future
have to tell the truth
yet never one

10

hier binnen ben ik in drieën gesneden & gedraaid
rond drie roterende columnen
– verleden, heden, toekomst
moet de waarheid vertellen
maar nooit één

11

now I have the healing power yet only functioning alternately
they connect me to a machine and I have to eat my wife who died and now
wobbles in an aquarium in front of me in some form of gallert
I have to trick them into thinking I am telling the truth
when I can heal
my brain is cut open
put through a grinder with corn.
Content continuously going back
into the skull

11

nu heb ik de genezingskracht maar slechts afwisselend werkend
verbinden ze me met een machine & ik moet mijn vrouw opeten die stierf & nu
wankelt in een aquarium voor me in een soort gelatine
ik moet ze wijs maken dat ik de waarheid aan het vertellen ben
als ik kan helen
mijn hersenen zijn opengesneden
door een slijpmachine gevoerd met mais.
Inhoud continu terugkerend
de schedel binnen

12

my secret kids are kitten and six.
In the backyard in Portugal impossible to raise and biting
scratching and starting to lose body parts.
1 has an open leg you can see the bone and the hair, slightly burned.
2 keeps changing colour.
3 can’t get up the stairs because its brain has fallen out
– its head is an empty cone.

12

mijn geheime kinderen zijn poesje & zes
In the achtertuin in Portugal onmogelijk op te voeden & bijtend
krassend & beginnend lichaamsdelen te verliezen.
1  heeft een open been je kan het bot & licht verbrand haar zien.
2  blijft van kleur veranderen
3  kan de trap niet op want de hersenen ervan zijn eruit gevallen
–  de kop van het ding is een lege huls.

13

competition conspires to extract my uterus at night
and tramples it.
I got to close to authority in the shape of male.
I wear a potato sack and jump on a trampoline with her
until my time has come as promised.
he is a sad man crying in a tower.

14

and in this we are in Diane’s house, a wood shack
she turns her microwave on with dynamite
the house on the beach in Brooklyn will be torn down
and it was already, making space for expensive glass
this is in the past and where we are now, on the beach

14

& hierin waren we in Diane’s huis, een houten hutje
ze zet haar microgolf aan met dynamiet
het huis aan het strand in Brooklyn zal gesloopt worden
& het was al, ruimte maken voor duur glass
dit is in het verleden & waar we nu zijn, op het strand

15

here one treats two like a dog
the willing two
generating violence in three
one shrinks in red eyed shivers
interlocking visions with three
who releases an urschrei
sometimes numbers connect this way
female Stendhal syndrome”

one – two – three

15

hier behandelt één twee als een hond
de gewillige twee
geweld genererend met drie
een krimpt met rood ogende trillingen
ineengrijpende visioenen met drie
die een oerschreeuw uitlaat
“soms verbinden nummers op deze manier
vrouwelijk Stendhal syndroom.”

een – twee – drie

16

a circle contains two bean shaped forms
therein enclosed.
the circle is compact, one dense material
in it the beans struggle to become this one.
desperation is the chasm between the two.
and the violent circle.

16

een cirkel omvat twee boon vormige vormen
erin gevangen
de cirkel is compact, een dicht materiaal
erin worstelen de bonen om deze ene te worden.
wanhoop is de kloof tussen de twee.
& de geweldadige cirkel.

17

here try to exit face by talking.
teeth first.

17

“What is more near to what is called life than teeth itself. What is left after you are dead, but your bones & your teeth.” – Francis Bacon (the painter one)

hier probeer gezicht te verlaten door te praten.
tanden eerst.

18

the promises are forms
projected into the future
they do your head in
bullets

18

de beloftes zijn vormen
geprojecteerd richting de toekomst
ze stijgen naar je hoofd
kogels

19

two is swimming to the holy land
but three is the visions

19

twee is zwemmend naar het heilige land
maar drie is de visioenen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s